donderdag 30 augustus 2012

Door afwezigheid van schaarste wordt de 30% regeling niet toegekend aan een buitenlandse tandarts.

Let op: op 15 november 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de 30% regeling toch wel van toepassing is voor de betreffende tandarts, zie verder aan het eind van dit artikel.

Een Duitse tandarts die in Nederland werkt verzoekt in 2011 om voortzetting van de 30%-regeling. Volgens rechtbank Arnhem is er in 2011 geen schaarste meer aan tandartsen en kan de regeling niet worden voortgezet. Bij de beoordeling of er schaarste is moet gekeken worden naar alle tandartsen in Nederland, dus inclusief de buitenlandse tandartsen die al in Nederland werkzaam zijn.

Verkorte tekst uitspraak:

Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat er ten aanzien van tandartsen nog schaarste is op de Nederlandse arbeidsmarkt, dus voortzetting 30% regeling van Duitse tandarts bij nieuwe werkgever terecht geweigerd. Beide partijen beroepen zich op het zelfde rapport van het Capaciteitsorgaan, het Capaciteitsplan 2010, maar verbinden daaraan verschillende gevolgen. Verweerder beroept zich ook nog op andere stukken. Jaarlijks wordt de behoefte aan tandartsen voor een groot deel ingevuld door tandartsen uit het buitenland (180 uit het buitenland; 225 uit Nederlandse opleidingen). Betekent dit dat er in Nederland schaarste is aan tandartsen of niet? De Rechtbank oordeelt op basis van de overgelegde stukken van niet en overweegt voorts dat de reeds in Nederland werkzame buitenlandse tandartsen niet buiten beschouwing moeten worden gelaten bij de beoordeling of er schaarste is. Lokale schaarste op sommige plekken in Nederlandis geen reden voor een ander oordeel; uit het Capaciteitsplan blijkt dat landelijk gezien geen schaarste was ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst in mei 2011.

Ander oordeel: rechtbank Haarlem 25 mei 2012, AWB 11/5869 (hoger beroep ingesteld door de inspecteur):

De in Duitsland geboren mevrouw X rondde haar academische studie tandheelkunde in 2001 in Duitsland af. In april 2011 ging zij in Nederland wonen in verband met haar dienstbetrekking per 1 mei 2011 bij tandartsenpraktijk BV A in Nederland. X stelde dat zij in aanmerking kwam voor de 30%-regeling, maar de inspecteur weigerde die omdat volgens hem geen sprake was van schaarste aan tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt. X ging in beroep en wees onder meer op het Capaciteitsplan 2010, waarin bij de vaststelling van de bestaande capaciteit aan tandartsen en de verschillende prognoses voor de benodigde tandartsen in de toekomst steeds uitgegaan werd van de instroom van een aanzienlijk aantal tandartsen uit het buitenland. Rechtbank Haarlem besliste dat X aannemelijk had gemaakt dat zij bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst met BV A over een specifieke deskundigheid beschikte die op de Nederlandse markt niet of schaars aanwezig was. Uit het Capaciteitsplan 2010 volgde dat jaarlijks een instroom van circa 420 tandartsen nodig was om te voorkomen dat een tekort aan tandartsen zou ontstaan. Deze instroom werd niet vanuit de Nederlandse opleidingen verwezenlijkt, waar jaarlijks ongeveer 250 tandartsen afstudeerden. De Rechtbank ging er daarom vanuit dat de ongeveer 180 tandartsen die uit het buitenland geworven werden, daar werden geworven omdat die plaatsen niet vanuit de Nederlandse arbeidsmarkt vervuld konden worden en op de Nederlandse arbeidsmarkt dus kennelijk schaarste heerste aan tandartsen. De Rechtbank verklaarde het beroep van X gegrond.

Door de verschillende uitspraken is het nu wachten op het oordeel van het Gerechtshof. Ik denk echter dat de Rechtbank Arnhem uiteindelijk gelijk krijgt van het Gerechtshof en dat schaarste derhalve moeten worden beoordeeld op basis van de feitelijke situatie op het specifieke moment waarop de werknemer naar Nederland wordt gehaald. Schaarste moet naar mijn mening worden beoordeeld gebaseerd op het daadwerkelijke aantal werknemers in Nederland die werkzaam zijn in het specifieke beroep waarin de ingekomen werknemer werkzaam zal zijn. Dit zijn dan zowel de Nederlandse werknemers als de reeds eerder ingekomen werknemers. En zoals Rechtbank Arnhem ook stelt, beoordeeld op basis van de situatie in geheel Nederland en niet op basis van regio's.

In het geval van tandartsen is er een Capaciteitsplan opgesteld. Een dergelijk plan zal voor de meeste beroepen niet zijn opgesteld. In die gevallen zal het voor de belastingdienst al moeilijker zijn om aan te tonen dat er geen schaarste meer is.

Gerechtshof Den Bosch

Hof Den Bosch oordeelt dat tandarts X aannemelijk maakt dat tandartsen schaars aanwezig zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Doorslaggevend acht het hof dat in de afgelopen jaren in de behoefte van tandartsen is voorzien door een instroom van buitenlandse tandartsen ter grootte van ongeveer de helft van het aantal benodigde tandartsen en dat deze situatie tot ongeveer 2028 onveranderd zal blijven.

Het hof merkt hierbij op dat de schaarste van specifieke deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt op landelijk niveau en niet op regionaal niveau beoordeeld moet worden.

Treffende conclusie: ‘Schaarste brengt niet noodzakelijkerwijs een tekort met zich, maar ingeval sprake is van een tekort is wel altijd sprake van schaarste.'

Anders echter Gerechtshof Amsterdam

Volgens het hof kan uit een rapport worden afgeleid dat er in Nederland slechts een regionaal tekort is aan tandartsen en dat de onvervulde vraag naar tandartsen slechts zeer beperkt is (1 procent). Een dergelijk tekort is volgens het hof onvoldoende om te kunnen zeggen dat tandartsen schaars zijn in Nederland.

Uit het rapport volgt volgens het hof wel dat er - gelet op de beperkte instroom op de arbeidsmarkt van in Nederland opgeleide tandartsen - op enig moment een aanzienlijk tekort aan tandartszorg zal ontstaan als er geen tandartsen instromen vanuit het buitenland. Een in de toekomst dreigend tekort aan tandartsen betekent volgens het hof echter niet dat de specifieke deskundigheid van tandarts op het moment van sluiten van de arbeidsovereenkomst schaars aanwezig is.

Hoge Raad 15 november 2013

Volgens de Hoge Raad toont het feit dat er tandartsen uit het buitenland moeten worden gehaald aan dat er sprake is van een tekort aan tandartsen en derhalve is er sprake van schaarste en dient de 30% regeling te worden toegekend aan de Duitse tandarts. De Hoge Raad sluit zich aan bij het Gerechtshof Den Bosch en vernietigt de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten