donderdag 8 september 2011

Weekers pakt pseudo-expats aan - 30% regeling wordt gewijzigd

Vandaag in het nieuws, Weekers pakt pseudo-expats aan.


De staatssecretaris kondigt wijzigingen op de 30% regeling aan. Maar zijn deze wijzigingen ook terecht? Daarmee verschil ik met hem van  mening.

Blijkbaar is het staatsecretaris Weekers van Financien een doorn in het oog dat ook Nederlanders gebruik kunnen maken van de zogenaamde 30% regeling. Deze regeling beoogt te bewerkstelligen dat hoogopgeleiden uit het buitenland ervoor kiezen om in Nederland te komen werken en zo bij te dragen aan de kennis- en productontwikkeling binnen Nederland en dus de economische groei te bevorderen. Dit is nodig vanwege het tekort aan kenniswerkers in Nederland. Aan de regeling zijn diverse voorwaarden verbonden.


Zo moet het gaan om:


- een inkomende werknemer, dus een werknemer die vanuit het buitenland wordt aangetrokken,
- met specifieke kennis en ervaring
- die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt.


Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, waarbij per indiviueel geval voorwaarden kunnen worden gewaardeerd, dan kan de werknemer in aanmerking komen voor de 30% regeling. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de belastingdienst buitenland. Kort door de bocht gezegd komt het er dan op neer dat de werkgever 30% van het salaris kan toekennen als onbelaste vergoeding. Dit moet wel arbeidsrechtelijk worden geregeld.

Er zijn inmiddels al vele rechtzaken geweest over de 30% regeling dus een en ander is al ver uitgewerkt. Zo is er vaak discussie over de aanwezige vereiste specifieke kennis en ervaring. Dit jaar is bijvoorbeeld al door de rechter bepaald dat op basis hiervan een pijpfitter niet in aanmerking kwam voor de 30% regeling. Bij de beoordeling is het salaris niveau een indicatie, maar niet doorslaggevend.

In de voorwaarden is ook niet vermeld dat de werknemer een bepaalde nationaliteit moet hebben. Hij moet slechts uit het buitenland worden aangenomen. Dit lijkt mij logisch om discriminatie op basis van nationaliteit te voorkomen. Om het gebruik van de regeling enigszins te beperken is wel bepaald dat de werknemer ten minste 10 jaar buiten Nederland moet hebben gewoond (en niet in Nederland hebben gewerkt) aleer aanspraak op de regeling kan worden gemaakt. Hiermee vallen al veel Nederlanders buiten de regeling die tijdelijk in het buitenland verblijven.

Nu is er ophef ontstaan na een uitzending van RTL nieuws over het gebruiken van de 30% regeling door 2.000 Nederlanders. Vandaag kondige Staatssecretaris Weekers aan dit gebruik te willen aanpakken. Hij ziet deze Nederlanders als pseudo-expats en niet als echte expats waarvoor de regeling eigenlijk bedoeld is.

Wat zijn de voorgestelde wijzigingen?

  • Nederlandse werknemers moeten minimaal 25 jaar uit Nederland weg zijn geweest om in aanmerking te komen voor de regeling.
  • Expats moeten minimaal 150 kilometer van de grens wonen. Dat betekent dat grensarbeiders worden uitgesloten van de regeling.
  • Er gaat een inkomensgrens gelden van minimaal € 50.000 per jaar waardoor bepaalde beroepen uitgesloten zouden moeten raken.

Wat mij betreft raken deze wijzigingen kant nog wal. Dit is knip en plak wetgeving. Er wordt gedacht dat bepaalde personen onterecht gebruik maken van een regeling, dus worden de voorwaarden zo aangepast dat deze personen waarschijnlijk wel buiten de regeling zullen gaan vallen. Dat er daardoor andere personen buiten de regeling gaan vallen waar helemaal niet op wordt gemikt is dan pech.


Nederlandse werknemers moeten minimaal 25 jaar uit Nederland weg zijn geweest om in aanmerking te komen voor de regeling.


RTL nieuws vermeldt bijvoorbeeld te weten dat twee Nederlanders die zitting hebben in de Raad van Bestuur gebruik maken van de 30% regeling. So what zou ik willen zeggen. Waarom zouden zij geen gebruik mogen maken van de regeling? Mag dat niet omdat ze Nederlander zijn? Houdt Nederland in alle belastingverdragen net als de meeste landen in de wereld niet vast aan het zogenaamde woonplaatsbeginsel in tegenstelling tot het vaak verfoeide nationaliteitsbeginsel dat bijvoorbeeld door de Verenigde Staten wordt gebruikt? Nederland vindt dus woonplaats belangrijk om te bepalen of er belastingplicht in Nederland is, nationaliteit speelt daarbij geen enkele rol. Maar voor de 30% regeling zou nationaliteit ineens wel een rol gaan spelen.


Achter het gebruik van de 30% regeling door de genoemde Nederlandse bestuurders van Philips gaat zeker geen misbruik schuil. Zij hebben echt niet Nederland destijds verlaten met in het achterhoofd na tien jaar terug te keren naar Nederland om dan de 30% regeling te kunnen gaan gebruiken. Zij hebben Nederland verlaten omdat hun specifieke deskundigheid in een ander land werd gevraagd. Zij zijn de wereld rond gaan reizen, wie weet om nooit meer in Nederland terug te keren. Dat is ook het kenmerk van expats, zij reizen de wereld rond om steeds in een ander land te gaan werken, ze zien wel waar ze uitkomen. Om dan te beweren dat dit alleen geldt voor werknemers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse is tegen de werkelijkheid.


Maar goed, bewezen worden kan dit niet, dus passen we de termijn maar aan van 10 jaar naar 25 jaar. Grote kans dat de genoemde Nederlandse bestuurders dan niet terug waren gekomen of alleen tegen een hogere beloning. Dus wat schiet Nederland er dan mee op? In plaats van Nederlandse kenniswerkers die nu in het buitenland zitten worden werkgevers gedwongen Niet-Nederlandse kenniswerkers te gaan zoeken in het buitenland. Discriminatie? Lijkt me wel.

Expats moeten minimaal 150 km van de Nederlandse grens wonen.


Dit is ook een geval van schieten met hagel, misschien raak ik wel wat. Zijn alle grensarbeiders gevluchte Nederlanders? Nee dus. Ik heb veel Belgen als klant die in Nederland komen werken. Moet ik tegen hen zeggen dat ze niet meer voor de regeling in aanmerking komen omdat ze in de verkeerde plaats wonen (misschien al heel hun leven)? In Eindhoven werken veel Belgische kenniswerkers. Moeten de bedrijven nu verder weg gaan zoeken? Wonen in Lommel, werken in Eindhoven, dat is een half uur rijden met de auto over een afstand van misschien 20 km. Nederland heeft liever dat ze 150 km gaan rijden of verhuizen naar Nederland. Niets zo interessant als een grensarbeider, Nederland heeft wel de lusten maar niet de lasten. Door grensarbeiders eenzijdig aan te pakken wordt niet alleen voorbijgegaan aan de vrijheid van verkeer van personen binnen de Europese Unie maar worden bedrijven ook gedwongen om verder weg te gaan zoeken en deze mensen daadwerkelijk naar Nederland te halen, daar waar er al druk op de woningmarkt is.

Er gaat een inkomensgrens gelden van € 50.000 per jaar.


Zoals gezegd is inkomen een indicatie van specifieke kennis en deskundigheid maar zeker geen voorwaarde. Een laagopgeleide kan ook zeker meer verdienen dan € 50.000. Schaarste speelt daarin een rol. Het lijkt wel alsof hierbij alsnog wordt aangesloten bij de kennismigrantenregeling die voor de IND geldt. Dus wat zal er gebeuren? Naar alle waarschijnlijkheid gaan inkomende werknemers nu aangepaste looneisen stellen. Was voorheen het standaardsalaris voor een bepaalde functie € 45.000, nu zal de kandidaat expat echter gaan eisen dat er minimaal € 50.000 zal worden betaald. Het bedrijfsleven zal dus worden geconfronteerd met hogere looneisen, het bedrijfsleven dat zijn hoop op de VVD heeft gevestigd maar van een koude kermis lijkt thuis te komen.


Verder geldt niet bij alle organisaties dat ze marktconform kunnen belonen. Er zijn bijvoorbeeld veel non profit instellingen die niet in staat zijn om dergelijke salarissen aan alle expats te betalen maar wel expats uit het buitenland moeten halen omdat ze wereldwijd opereren. Werd dit tot op heden nog toegestaan, na de wijziging zal dit niet meer lukken en worden charitatieve instellingen dus ineens geconfronteerd met een personeelstekort dan wel stijgende lasten. Beiden zijn in deze tijd zeker niet gewenst. De opmerking bij het nieuws werd nog gemaakt dat door de inkomensgrens bijvoorbeeld wokkoks en pijpfitters buiten de regeling worden gehouden, maar zoals gezegd heeft de rechter al meerdere malen bepaald dat deze personen onder de huidige voorwaarden al niet in aanmerking komen voor de regeling. Onlangs is de regeling nog geweigerd voor een internationale voetbaltrainer die naar Nederland werd gehaald omdat niet kon worden aangetoond dat er in Nederland geen gelijkwaardige trainers beschikbaar waren. De internationale trainer verdient nu zeker meer dan € 50.000 per jaar, dus wat stelt een inkomensgrens nu eigenlijk voor.

Dus ik ben van mening dat de voorgestelde wijzigingen de plank volledig mis slaan. Er is een grote mate van overkill aanwezig en mijn vraag is of de wijzigingen wel op de juiste veronderstellingen zijn gestoeld. Laten we Nederland interessant houden voor buitenlandse kenniswerkers. Dit is goed voor de Nederlandse economie, zorgt dat bedrijven hier groeien hetgeen weer goed is voor de werkgelegenheid en de Nederlandse schatkist. Bezuinigen op een detail kan leiden tot grotere negatieve consequenties. Dus staatssecretaris Weekers: bezint eer ge begint.

Arjan Enneman
Managing Director Expatax BV
http://www.expatax.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten